Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English
Utile Dulci (UD, Nytta med nöje) var ett vittert sällskap som bildades i Stockholm 1766.
Sällskapet, som slutade sin verksamhet 1795, var indelat i fyra avdelningar eller ”areopager”,
varav en sysslade med musik. Musikavdelningens främsta uppgift var att spela vid UDs
allmänna sammankomster och bidra med ceremonimusik. Dessutom träffades avdelningens
medlemmar regelbundet för att musicera tillsammans.
UDs musikalier överlämnades till Musikaliska akademien och dess bibliotek någon gång före
1806. Samlingen, som består av både tryck och handskrifter, omfattar drygt 1 300 verk varav
36 är anonyma. 193 tonsättare finns representerade, majoriteten med endast ett eller ett par
verk. Materialet består av musik från senbarocken till tidig klassicism och omfattar
kammarmusik, symfonier, konserter, ouvertyrer och opera arier, sånger och körverk, både
sakrala och profana. Italienska och tyska tonsättare dominerar nästan totalt. Det finns ganska
få verk av svenska tonsättare i samlingen med ett lysande undantag: Johan Helmich Roman .
UDs noter har en egen stämpel, en slank lyra. Tyvärr hölls inte samlingen ihop utan materialet
sorterades in i biblioteket enligt genre. Men tack vare lyran har det varit möjligt att återskapa
UDs musiksamling. Under 1980-talet påbörjades en förteckning över verken som sedan några
år är slutförd. Själva materialet har under tiden digitaliserats och UDs musikbibliotek har på
så sätt återuppstått i virtuell form.

Utile Dulci (Usefulness with pleasure) was a literary society active in Stockholm between
1766 and 1795. The society was divided into four chapters or “areopags”, of which one was
concerned with music. The object of the music chapter was to play at the general meetings of
the society, and perform special ceremonial music. In addition the members of the music
chapter met regularly to play together.
The UD music library was passed on to the Royal Music Academy and its library some time
before 1806. The collection, which is made up of both manuscripts and prints, comprises
some 1300 works of which 36 are anonymous. 193 composers are represented, the majority of
them with only one or two pieces. The music is mainly from the baroque and early classicistic
period. It consists of chamber music, symphonies, concertos, overtures and opera arias, songs
and works for choir, both sacred and profane. Italian and German composers dominate the
collection. There are relatively few works by Swedish composers with one outstanding
exception: Johan Helmich Roman.
All the items in the UD collection were stamped with a slim elegant lyre. The music was
unfortunately dispersed within the library according to genre, but thanks to the lyre mark it
has been possible to identify the UD items. These have been catalogued and the music
digitized. Thus the UD music library has been recreated in virtual form.